ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის საქართველოში 

ნინო მახაშვილი

ქეთევან ფილაური

პროფესიული თემის გაძლიერება უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის

თამარ დვალიძე

მოზარდთა აგრესიისა და ძალადობის პრობლემა საქართველოში

ნინო დურგლიშვილი

ომით დაზარალებული მოსახლეობის დამოკიდებულება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისადმი

ქეთევან ფილაური
ნინო მახაშვილი
დარეჯან ჯავახიშვილი

თემზე დაფუძნებული ფსიქოსოციალური მომსახურება ომით
დაზარალებული მოსახლეობისთვის.
ეფექტურობის კვლევა

ქეთევან ფილაური